Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ"

 

อัตลักษณ์

"มีความคิดสร้างสรรค์"

ข้อมูลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

Download

 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

Download

 

รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2559

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2559

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (FTES)

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

จำนวนอาจารย์ประจำ 2558

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปรับใหม่

Download

 

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ระดับหลักสูตร   แก้ไข วันที่ 6 ก.ย. 2559

ระดับคณะ/สถาบัน   แก้ไข วันที่ 30 ก.ย. 2559

 

Log In