Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

แบบฟอร์มตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

Download

 

Username สำหรับเข้าระบบ CHEQA ระดับหลักสูตร

Download

 

รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

Download

 

ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

แบบฟอร์มขอรายชื่อประธานประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

Download   new

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

Download   new

 

แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN QA) วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

Download   new

 

เอกสารอบรม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษภายใน เมื่อวันที่ 15 มกราคม ณ โรงแรมนารายณ์

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

Log In