Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558

ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

Download

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสำนักและสถาบัน

Download

 

แบบฟอร์มแผน และรายงานผลการจัดการความรู้ (KM action plan)

แผนการจัดการความรู้

รายงานผลการจัดการความรู้

 

คู่มือการประเมินคณบดี

Download

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

Download

 

คลิปสอนการใช้งาน CHEQA 3D

click

 

สรุปจำนวนอาจารย์ ปี 2557 ปรับปรุง วันที่ 8 กันยายน 2558

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

ระบบ CHEQA ปีการศึกษา 2557 เปิดใช้งานแล้ว

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

Log In