Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN QA) วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

Download   new

 

เอกสารอบรม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษภายใน เมื่อวันที่ 15 มกราคม ณ โรงแรมนารายณ์

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

แบบฟอร์มแผน และรายงานผลการจัดการความรู้ (KM action plan)

แผนการจัดการความรู้

รายงานผลการจัดการความรู้

 

สรุปจำนวนอาจารย์ ปี 2557 ปรับปรุง วันที่ 8 กันยายน 2558

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จาก สกอ.

Click

 

ข้อมูลนักศึกษา แบ่งตามหลักสูตร

จำนวนนักศึกษาคงอยู่

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

*หากมีข้อสงสัย สามารถคอมเมนต์เซลล์ภายในไฟล์ได้

 

รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

Download

*ให้ผู้ตรวจทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่านเองด้วยครับ

หากมีจุดที่ต้องการแก้ไข ให้ใส่คอมเมนต์ไว้ที่เซลล์นั้นได้ครับ

 

การกำหนดรหัสหลักฐานสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

Download

 

Log In