Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2559

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2559

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (FTES)

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

ประกาศ แก้ไขตัวบ่งชี้ 1.4 ของการประกันคุณภาพระดับคณะ

Download

 

จำนวนอาจารย์ประจำ 2558

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปรับใหม่

Download

 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 2557

สามารถเข้าดูที่ เมนู Report > การประเมินผลความพึงพอใจ หรือคลิก ที่นี่

*ข้อมูลยังไม่ครบทุกหลักสูตร

* update 14/9/59 

   - แก้ไข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/วิศวกรรมสำรวจ/ระบบสารสนเทศ(นานาชาติ)

 

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ระดับหลักสูตร   แก้ไข วันที่ 6 ก.ย. 2559

ระดับคณะ/สถาบัน   แก้ไข วันที่ 30 ก.ย. 2559

 

Log In