Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

ประชาสัมพันธ์ โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จัดโดย สกอ.

รายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 

กิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติด 1 ใน 10 กิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดกิจกรรมที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการคัดเลือก

 

{KM} Presentation สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อ.สุรีพร)

Download

 

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

Download   new

 

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 (แก้ไข มีนาคม 2558)

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (12 มีนาคม 2558)

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต จบปีการศึกษา 2556

Download   new

 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

Log In