ตารางคำนวณคะแนนประเมินระดับคณะและหลักสูตร ปี 2559

สามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู รายงานประเมินตนเอง > ปีการศึกษา 2559 > คะแนนประเมิน

มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คหกรรมศาสตร์เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ