• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Author Archive

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

Download

Chakrarin

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560

Download

Chakrarin

สรุปจำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2560

Download

Chakrarin

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

Download

Chakrarin

รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 2560

มหาวิทยาลัย   คะแนนประเมิน
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Chakrarin

รวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่
หรือเข้าที่เมนู SAR > ข้อมูลสำหรับ ปี 2560

Chakrarin

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Download

Chakrarin

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

Download

Chakrarin

ต้นแบบการเขียนตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ

Download

Chakrarin

อัตราการคงอยู่ และอัตราสำเร็จของนักศึกษา

Download

Chakrarin