• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

Download

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

Download

แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร

ระดับ มหาวิทยาลัย
ระดับ คณะ
ระดับ หลักสูตร

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า Click
ระดับ หลักสูตร Click

รวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

ต้นแบบการเขียนตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

อัตราการคงอยู่ และอัตราสำเร็จของนักศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

มาตรการ กลไก เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

Download

แนวทาง การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

Download