• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

สรุปจำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

รวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Download

ต้นแบบการเขียนตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

อัตราการคงอยู่ และอัตราสำเร็จของนักศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

มาตรการ กลไก เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

Download

แนวทาง การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

Download

แผนสิ่งสนับสนันการเรียนรู้

Download