• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveNews

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า Click
ระดับ หลักสูตร Click

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม

1. กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

(สำหรับนักศึกษา) รายละเอียด Click

2. แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

(สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา) รายละเอียด Click

คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

สรุปจำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

รวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Download

ต้นแบบการเขียนตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

อัตราการคงอยู่ และอัตราสำเร็จของนักศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

มาตรการ กลไก เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

Download