• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Category ArchiveAppointment

คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

Download

มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

Download

มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

Download

แต่งตั้งให้บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี

Download