การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2559   Download
ปีการศึกษา 2558   Download
ปีการศึกษา 2557   Download
ปีการศึกษา 2556   Download
สรุปผลคะแนน 2554 - 2556   Download
ปีการศึกษา 2555   Download
ปีการศึกษา 2554   Download
ปีการศึกษา 2553   Download
ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา