• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

Knowledge Management

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้ง 12

วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ต จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ และรายละเอียดการส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เข้าร่วมประกวด Click

แบบฟอร์มแผนและผลการจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

หัวข้อการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560