• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

CHEQA ONLINE

Login

Username สำหรับเข้าระบบ

Username Admin (แอดมินคณะ/หลักสูตร)
*ผู้รับผิดชอบการบันทึก รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สาขาวิชา

Username Assessor (กรรมการ/เลขานุการ)
*ผู้รับผิดชอบการบันทึก ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน